All form av demokrati bygger I grunden på en väldigt enkel överenskommelse mellan medborgarna. I utbyte mot att jag får rätt att bestämma över delar av ditt liv så får du rätt att bestämma över samma delar av mitt liv. Jag ger upp en viss makt över mig själv för att få en viss makt att bestämma över andra.

EU bygger på samma grundläggande överenskommelse. I utbyte mot att Sverige får en viss makt över Polen så får Polen en viss makt över Sverige. För vissa frågor så som till exempel Miljöfrågor är detta utbyte viktigt. För miljöpolitiken tar nämligen inte slut vid Sveriges gränser, havererar ett kärnkraftverk i Ukraina så blir svensk svamp radioaktiv och spyr ett tyskt kolkraftverk ut svavelhaltiga avgaser blir svenska sjöar försurade. Frågor av detta slag måste därför lyftas uppåt ju högre nivå desto bättre.

Problemet är att på högsta nivå, det vill säga internationella avtal av typen Kyotoprotokollet så avgörs besluten genom kohandel i slutna rum och ingen nation är bunden att följa det beslut som fattas. Därför kan de nationer som är de största skurkarna eller som måste anpassa sig mest bestämma sig för att backa ur. Så skedde just när Bush backade ur från Kyotoprotokollet.

Här kommer Lissabonfördraget in. På EU nivå har mycket beslutats just på det man så vackert kallar mellanstatlig nivå. Det vill säga genom kohandel i slutna rum dit medborgarna inte har haft någon möjlighet att följa med och höra. Ironiskt nog så pratar ofta EU motståndare och EU skeptiker om att de vill öka demokratin men samtidigt vill de kämpa för att behålla det odemokratiska mellanstatliga kohandlandet. Lissabonfördraget ökar i sin tur EU:s öppenhet och stärker det enda direktvalda och därmed den enda helt demokratiska institutionen inom EU:s makt, det vill säga EU-parlamentets makt stärks. Detta kallas av EU-motståndare och skeptiker oftast för att göra EU mer överstaglig och detta ses som dåligt, och vist det blir mer överstatligt men det blir samtidigt mer demokratiskt.

För detta är ju som sagt det som är den överenskommelse vi gör i en demokrati, i utbyte mot att jag får bestämma över delar av det som rör spanska medborgare så får spanska medborgare rätt att bestämma över delar av det som rör mig.

Själv tycker jag att ett sådant utbyte är bra. Och det är just därför det är viktigt att rösta till det direktvalda organ som finns i EU, det vill säga EU-parlamentet. Vill du ha lite tipps på vem du kan rösta på föreslår jag det här lilla inlägget.

Annonser